Back Icons

1

dopis

4

ústavní činitelé

otevřený dopis

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky.


V první vlně rozeslali tento dopis veřejným uměleckým vysokým školám a fakultám. V reakci na výraznou podporu v jejich akademických senátech, vyzvali k podpisu akademické senáty všech fakult veřejných vysokých škol.Autoři v otevřeném dopise uvádějí, že akademické obce ve svých řadách sdružují mnoho LGBTQI+ (leseb, gayů, bi, trans, queer a intersex) studujících, vyučujících i neakademických pracovníků a pracovnic, kteří a které kvůli každodenní diskriminaci z důvodu své orientace či identity, i přes své výjimečné schopnosti a úsilí, čelí v naší společnosti každodenním obtížím a výzvám, jež jim brání v plném prožívání osobní svobody a rovnoprávnosti.


A přestože nesou stejnou zodpovědnost a plní své povinnosti jako každý jiný člověk žijící v České republice, jim nejsou přiznána stejná práva a důstojnost. Výzva dále akcentuje pozitivní vliv takovéto legislativy na životy LGBTQI+ lidí a jejich rodin, který zaznamenávají krajiny, kde takováto legislativa už existuje. Hlasování o přijetí manželství pro všechny páry vnímají jako rozhodující moment pro stanovení hodnotové orientace naší společnosti, jež bude ovlivňovat nejen celý náš život, ale i život následujících generací.
Otevřený dopis odeslali studenti a autoři Michal Sikora a Roman Poliak, spolu se seznamem akademických senátů, které jej podpořili, dne 14.11.2023 čtyřem ústavním činitelům České republiky. Tedy prezidentovi republiky Petru Pavlovi, předsedovi Senátu Parlamentu ČR Milošovi Vystrčilovi, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétě Pekarové Adamové a předsedovi vlády ČR Petru Fialovi prostřednictvím emailu, datové schránky i korespondenčně formou dopisu.

dopis

Otevřený dopis pro podporu manželství pro všechny za akademické senáty a jiné orgány zastupující veřejné školy pro vybrané ústavní činitele.

V Praze dne 14.11. 2023


Vážený pane prezidente, pane premiére, pane předsedo Senátu, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny,

obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu z pozice níže podepsaných akademických senátů a dalších orgánů zastupujících akademické obce s naléhavou žádostí, abyste jednoznačně rozhodli ve prospěch podpory manželství pro všechny páry nezávisle na jejich vztahové a sexuální orientaci či identitě.

Akademické obce naší země spojují studující a vyučující z různých oblastí společenského života, včetně mnoha LGBTQ+ osob. Tito lidé, kvůli každodenní diskriminaci z důvodu své orientace a/nebo identity, i přes své výjimečné schopnosti a úsilí, čelí v naší společnosti mnoha obtížím a výzvám, které jim brání v plném prožívání osobní svobody a rovnoprávnosti.


A přestože nesou stejnou odpovědnost a plní své povinnosti jako každý jiný člověk žijící v naší zemi, nejsou jim přiznána stejná práva.

Vysoké školy jsou prostorem vědy, vzdělání a kultivace. Proto jako členky a

členové akademických obcí zdůrazňujeme výsledky pozorování ze zemí, kde manželství pro všechny páry existuje již desítky let. Tyto země potvrzují pozitivní vliv, jež taková legislativa má na životy LGBTQ+ lidí, rodin a dětí, ale i na celou společnost. Současná široká společenská shoda v podpoře manželství pro všechny páry bez ohledu na orientaci či identitu, kterou ukazují průzkumy veřejného mínění, je dalším důvodem, proč je čas k tomuto důležitému kroku vpřed.


Věříme, že prosazením návrhu manželství pro všechny páry také přispějete k překonání stávajících forem diskriminace, jimž čelí LGBTQ+ lidé a rodiny s dětmi. Toužíme studovat, pracovat a žít v prostředí, kde mají všichni lidé stejná práva a kde se každý jedinec může plně realizovat.Hlasování o přijetí manželství pro všechny páry vnímáme jako rozhodující moment pro stanovení hodnotové orientace naší společnosti, jež bude ovlivňovat nejen celý náš život, ale i život následujících generací. Zároveň vyzýváme k jednoznačnému odmítnutí návrhu o definici manželství v Ústavě České republiky, jakožto základní listině práv a svobod občanů, na výhradní svazek muže a ženy. Tento návrh považujeme za diskriminační a argumenty v něm uvedené za nedostatečné, manipulativní a nevědecké.

Touto žádostí předkládáme přání, aby Vaše vláda projevila dostatek empatie, odhodlání a statečnosti při provedení tohoto kroku, který tak bude určovat směřování České republiky k hodnotám, ve které věříme a ke kterým se naše země hlásí.

S úctou

BcA. Michal Sikora BcA. Roman PoliakFoto: Lucie Urban

20

Akademických senátů a jiných orgánů se k dnešnímu datu připojilo


Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Akademický senát Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění

Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění

Akademický senát Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění Akademický Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze

Akademický senát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Akademický senát Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Studentská komora Akademického senátu Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v BrněAkademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Akademický senát Univerzity Hradec Králové

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Sociální komise Karlovy Univerzity

Akademický senát Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni


veřejné čtení

otevřeného dopisu

Zloba, závist, zášt, strach a svár

Ty ať pominou, ať už pominou

17. listopadu

proběhlo veřejné čtení otevřeného dopisu za akademické senáty a jiné orgány vyjadřující podporu pro manželství pro všechny. Čtení proběhlo za podpory Díky, že můžem a to v rámci Korzo Národní.


Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, kteří se čtení účastnili, všem, kteří nás podpořili.


Díky, že můžem

pusť si záznam

chceš, aby i tvá akademická obec podpořila otevřený dopis pro manželství pro všechny?


ozvi se nám a my ti poskytneme veškeré informace

homepage